THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
  • Điều 1: Tất cả các trường phải được nhập, không được bỏ trống
  • Điều 2: Những định dạng hình được phép upload: JPG, JPEG, PNG
  • Điều 3: Chỉ cho phép file ảnh đại diện dưới 200Kb
  • Điều 4: Mục giá sản phẩm chỉ được nhập số
  • Điều 5: Phần Mô tả là một đoạn ngắn giới thiệu sơ lược về sản phẩm